Pokini FT7, Windows 10 IoT Enterprise, 7" Display, LTE, GPS

Pokini FT7, Windows 10 IoT Enterprise, 7" Display, LTE, GPS

  Datenblatt 

Pokini FT10, Windows 10 IoT Enterprise, 10,4" Display, LTE, GPS

Pokini FT10, Windows 10 IoT Enterprise, 10,4" Display, LTE, GPS

  Datenblatt 

Pokini FT12, IP66, i5, Windows 10 IoT Enterprise, 12,1" Display, LTE, GPS

  Datenblatt